دسته بندی: اخبار داغ

تغییر محسوسی در حوزه قیمت خانه رخ نمیدهد
ایران سالانه به یک میلیون خانه جدید نیاز دارد
میلگرد کیلویی پنج هزار تومان است اما به قیمت ۱۵ هزار تومان میفروشند!!
گذر از تفاوت ها